77. Vyliatie Ducha Svätého

V Biblii opísaný dej vyliatia Ducha Svätého na učeníkov Syna Božieho je pre mnohých ľudí ešte nevysvetliteľnou udalosťou a často sa považuje za niečo mimoriadne, čo sa stalo len jeden raz, a teda ľubovoľne.

V tomto mylnom názore však práve spočíva aj príčina toho zdanlivo „nevysvetliteľného“.

Udalosť nebola ojedinelá, ani sa nestala zvlášť pre učeníkov, ale bolo to dianie pravidelne sa opakujúce už od začiatku jestvovania stvorenia! Týmto poznaním ihneď stratí aj to nevysvetliteľné a pre vážne hľadajúcich čitateľov Posolstva Grálu sa stane zrozumiteľným bez toho, že by pritom stratilo na veľkosti, ba naopak, bude sa javiť oveľa skôr ešte mohutnejším.

Kto pozorne študoval moje Posolstvo Grálu, ten v ňom mohol nájsť už aj rozriešenie tohto diania; lebo čítal aj prednášku „Svätý Grál“. V nej som sa zmienil o každoročnom pravidelne sa opakujúcom obnovovaní sily pre celé stvorenie. Je to chvíľa, keď do Svätého Grálu prúdi nová božská sila na udržanie stvorenia!

Pritom sa nad Grálom zjaví na niekoľko okamihov „Svätá Holubica“, ktorá je duchovne viditeľnou formou prítomnosti Ducha Svätého, ktorá bezprostredne patrí k „forme“ Ducha Svätého, tvorí teda jednu časť jeho „formy“.

Ako je kríž duchovne viditeľnou formou božskej Pravdy, tak „Holubica“ je viditeľnou formou Ducha Svätého. Ona skutočne je jeho formou, nie že by sa len myslela ako forma! Keďže som už o tom podrobne hovoril, odkazujem na prednášku.

Toto obnovovanie sily Duchom Svätým, teda živou Božou vôľou, ktorá je silou, nastáva každý rok v celkom určitom čase v najsvätejšej svätyni najvyššieho hradu alebo chrámu, kde sa nachádza Svätý Grál, v jedinom mieste spojenia stvorenia so Stvoriteľom, a preto sa aj nazýva hradom Grálu.

Obnovovanie sa môže nazvať aj vylievaním sily, teda vylievaním Ducha Svätého, alebo ešte zreteľnejšie, vylievaním sily prostredníctvom Ducha Svätého; lebo vylievaný nie je vari Duch Svätý, ale on vylieva silu!

Keďže učeníci boli toho dňa zhromaždení pri spomienke na svojho Pána, ktorý vstúpil na nebesia a ktorý sľúbil, že pošle Ducha, teda živú silu, dala táto spomienka základ tomu, aby dej, odohrávajúci sa v tom čase v čisto duchovnom, pôsobil dole v určitej a primeranej miere bezprostredne až na zhromaždených učeníkov na zemi, ktorí sa naň zbožnosťou pripravili! Najmä preto, že cesta k týmto učeníkom bola ľahšie umožnená a urovnaná pozemským bytím Syna Božieho.

A z tohto dôvodu sa stalo to zázračné, inokedy na zemi nie možné dianie, ktorého prežitie je podané v Biblii. Evanjelisti mohli opísať svoje prežívanie, ale nie vlastný dej, ktorý sami nepoznali.

Turíce sú pre kresťanov spomienkou na túto udalosť, pričom netušia, že približne v tomto čase je v hrade Grálu skutočne zakaždým deň Svätej Holubice, to znamená deň obnovovania sily pre stvorenie prostredníctvom Ducha Svätého! Prirodzene, nie je to vždy presne na Turíce, ako sú vypočítavané na zemi, ale približne v tom čase.

Vtedy sa zhromaždenie učeníkov celkom presne zhodovalo so skutočným dejom! Neskoršie sa tento dej bude oslavovať aj tu na zemi pravidelne a v správnom čase ako najväčší a najsvätejší sviatok ľudstva, počas ktorého Stvoriteľ vždy znova darúva stvoreniu svoju udržiavajúcu silu, ako „Deň Svätej Holubice“, teda Deň Ducha Svätého, ako veľká modlitba vďaky k Bohu Otcovi!

Budú ho sláviť ľudia, ktorí v tomto stvorení stoja konečne vedome a ktorí ho teraz správne spoznali v celom jeho pôsobení. Ak budú presne v tomto čase hlboko zbožní a otvorení, bude tiež možné, že živé požehnanie sa vo zvratnom pôsobení opäť znesie až sem dolu na zem a rozleje sa do smädných duší, ako sa to kedysi stalo u učeníkov.

Mier a radosť prinesie potom ten čas, ktorý už nie je príliš vzdialený, ak ľudia nezlyhajú a nebudú chcieť byť stratení na všetky veky.