90. Antikrist

Ľudia! Keď nadíde hodina, v ktorej podľa božskej vôle musí na zemi nastať nevyhnutná očista a triedenie, potom si všímajte vám zasľúbené, čiastočne nadpozemské znamenia na nebi!

Nedajte sa potom mýliť tými ľuďmi ani cirkvami, ktoré sa už dávno oddali Antikristovi. Je smutné, že ani cirkvi doteraz nevedeli, kde hľadať tohto Antikrista, ktorý predsa už tak dlho pôsobí medzi všetkými ľuďmi. Trocha bedlivosti a museli by ho spoznať! Kto si len môže počínať viac antikristovsky ako tí, ktorí voľakedy bojovali proti samému Kristovi a nakoniec ho i zavraždili! Kto sa mohol ešte horšie a aj zreteľnejšie prejaviť ako Kristov protivník!

Boli to predstavitelia a zástupcovia pozemského náboženstva, ktorým sa pravdivé Božie učenie, prinesené v Synovi Božom a prostredníctvom neho, nehodilo do ich vlastnej výstavby. Pravé Božie posolstvo sa predsa na to hodiť nemohlo, keďže výstavba duchovných pozemských hodnostárov bola zameraná v prvom rade na pozemský vplyv, na pozemskú moc a na jej rozšírenie. Celkom jasne tým dokázali, že boli služobníkmi ľudského rozumu, ktorý je zameraný jedine na pozemské znalosti, na pozemskú moc a ktorý sa stavia nepriateľsky, prekážajúco proti všetkému, čo leží mimo pozemského chápania! Keďže Boh je vždy úplne mimo pozemského rozumového poznania, a aj duchovné, tak je práve rozum jedinou skutočnou prekážkou toho! Svojím spôsobom je preto aj protivníkom všetkého božského a všetkého duchovného! A preto náležite s ním aj všetci ľudia, ktorí svoj rozum uznávajú za to najvyššie a najzvrchovanejšie a snažia sa budovať iba na ňom!

Vtedajší predstavitelia náboženstiev sa obávali, že výkladmi Syna Božieho stratia vplyv na ľud. To bol, ako dnes všetci vedia, hlavný dôvod na osočovania, ktoré sa snažili proti Kristovi rozširovať, a napokon aj na popravu Syna Božieho. Pribili ho na kríž ako bohorúhača, ktorého im vyslal na osvietenie ten istý Boh, za ktorého služobníkov sa vydávali!

Tak málo v skutočnosti poznali tohto Boha a jeho vôľu, hoci sa pokúšali ľuďom nahovoriť, že mu slúžia, a na jeho poctu, na jeho pozemskú obhajobu tohto Božieho Syna, tohto Božieho vyslanca jednako... zavraždili!

Prejavilo sa to ako neblahý následok toho, že boli otrokmi svojho pozemského rozumu, ktorý tým bojoval len o svoj vplyv. Prepožičali sa za katanské nástroje Antikristovi, ktorému vo svojom vnútri potichu postavili trón. Našli v tom totiž uspokojenie ľudských slabostí, ako domýšľavosti, pýchy a svojej márnomyseľnosti.

Kto očakáva jasnejší dôkaz, tomu niet pomoci; lebo nejestvuje nič nepriateľskejšie voči Kristovi, Synovi Božiemu a jeho slovám! A Antikrist znamená predsa bojovníka proti Kristovi, proti spáse človeka v Božom posolstve. Pozemský rozum ich do toho hnal! Práve ten, ako jedovatý výrastok Lucifera, je jeho nástrojom, ktorý sa pre ľudstvo stal najnebezpečnejším! Preto oddávna neprimerané pestovanie ľudského rozumu prerástlo pre človeka do dedičného hriechu! Za tým však stojí sám Lucifer ako Antikrist vo vlastnej osobe! Je to on, ktorý mohol prostredníctvom ľudí pozdvihnúť svoju hlavu! On, jediný skutočný Boží nepriateľ! Meno Antikrist získal nepriateľským bojom proti misii Syna Božieho. Nikto iný by nemal silu a moc na to, aby sa stal Antikristom.

A Lucifer používa na zemi vo svojom boji proti Božej vôli nielen jedného človeka, ale takmer celé ľudstvo, ktoré tak zároveň vedie do skazy pod účinkom božského hnevu! Kto toto nemôže pochopiť, túto samozrejmosť, že iba sám Lucifer môže byť Antikristom, ktorý sa opovažuje stavať proti Bohu, ten nikdy nebude môcť pochopiť niečo z toho všetkého, čo sa odohráva mimo hrubohmotnosti, teda mimo čisto pozemského. Taký sa už dnes musí považovať za strateného.

A ako to bolo kedysi, tak je to aj dnes! Dokonca oveľa horšie. Aj dnes budú chcieť mnohí náboženskí predstavitelia veľmi rozhorčene bojovať, aby udržali doterajšie pravidlá pozemského rozumu v chrámoch a cirkvách.

Práve tento ľudský rozum, obmedzujúci všetko ušľachtilejšie cítenie, je najrafinovanejším Luciferovým výpestkom, ktorý mohol roztrúsiť medzi ľudstvo. Všetci otroci rozumu sú však v skutočnosti služobníkmi Lucifera, ktorí nesú spoluvinu na obrovskom zrútení, ktoré následkom toho teraz musí prísť na ľudstvo!

Pretože nijaký človek nehľadal Antikrista v rozume, bolo jeho nesmierne rozšírenie len o to ľahšie! Lucifer triumfoval; veď tým ľudstvo oddelil od akéhokoľvek pochopenia všetkého toho, čo sa nachádza mimo hrubohmotnosti. Od skutočného života! Od miesta, na ktorom sa až začína styk s duchovným, ktoré vedie do blízkosti Boha!

Tým sa na tejto zemi usadil ako pán zeme a väčšej časti ľudstva!

Preto ani neprekvapuje, že mohol preniknúť až k oltárom a že mu museli padnúť za obeť pozemskí náboženskí predstavitelia aj kresťanských cirkví. Aj oni predsa očakávajú Antikrista až pred ohláseným súdom. Veľké zjavenie v Biblii zostalo v tejto veci, ako aj v mnohých iných, doteraz ešte nepochopené.

Zjavenie hovorí, že tento Antikrist pred súdom pozdvihne svoju hlavu! Teda nehovorí, že ešte len príde! Ak sa tam vraví, že pozdvihne svoju hlavu, tak to predsa znamená, že tu už musí byť, nie však, že ešte len príde. Dosiahne vrchol svojej moci krátko pred súdom, to tým má byť povedané!

Vy, ktorí ešte nie ste duchovne hluchí a slepí, počúvajte toto varovné volanie! Dajte si námahu sami o tom raz celkom vážne porozmýšľať; lebo od vás sa to bude odteraz vyžadovať! Ak v tejto záležitosti zostanete aj naďalej pohodlní, vydáte sa napospas vlastnej záhube!

Ak sa z úkrytu jedovatého hada zodvihne ochranný príkrov a on v dôsledku toho zrazu spozná, že je odkrytý, tak sa bude, samozrejme, snažiť zaútočiť proti tej bezohľadnej ruke, aby ju uhryzol.

Inak to nie je ani v tomto prípade. Antikrist, spoznávajúci svoje odhalenie, bude rýchlo protirečiť prostredníctvom svojich služobníkov, kričať pri usvedčení a podnikať všetko možné, aby sa udržal na tróne, ktorý mu ľudstvo ochotne ponúklo. To všetko však môže robiť len prostredníctvom tých, ktorí ho v sebe uctievajú. Preto si odteraz starostlivo všímajte svoje okolie, keď sa začne boj! Práve podľa kriku ich spoznáte o to istejšie, každého, kto k nemu patrí! Lebo títo ľudia budú opäť chodiť, ako už chodili aj kedysi, so strachom a s nepriateľstvom pred čistou Pravdou!

Antikrist sa znovu bude snažiť kŕčovito udržať svoj vplyv na zemi. Všímajte si jeho nevecnosť v obrane i v útoku; lebo opäť bude pracovať len s ohováraním, podozrievaním, pretože jeho stúpenci nedokážu robiť nič iné. Predstúpiť pred Pravdu a vyvrátiť ju, nie je možné.

Tak budú chcieť tentoraz služobníci Lucifera označiť Božieho vyslanca za Antikrista, za bohorúhača, presne tak ako kedysi Syna Božieho! A predsa v tom musí každý spoznať iba slabú obranu, bez akejkoľvek dôslednosti. Ako môžu za Antikrista označiť toho, kto odhaľuje Lucifera a vynáša na povrch jeho úklady? Je to len nová forma toho, že Syna Božieho nazvali bohorúhačom len preto, že jeho vysvetlenia sa nezhodovali s ľudskými názormi. Kde sa deje takýto pokus, tam buďte pozorní; lebo takí ľudia tým chcú Lucifera len chrániť, aby udržali jeho vládu na zemi. Tam je ohnisko temna, aj keď títo ľudia navonok nosievajú jasné pozemské rúcha, aj keď sú služobníkmi cirkvi.

Nezabúdajte na dianie za pozemského času Syna Božieho, ale uvážte, že dnes sa ešte ten istý Antikrist s ešte oveľa väčším počtom prívržencov medzi ľuďmi snaží udržať pozemskú vládu, ujsť pred zničením a naďalej zatemňovať pravú Božiu vôľu.

Pozorne si všímajte všetky znamenia, ktoré sú zasľúbené! Pre každého jednotlivca tu ide o posledné rozhodnutie. Záchrana alebo skaza! Lebo tentoraz je to vôľa Boha, aby zahynulo to, čo sa znovu odvažuje vzoprieť proti nemu a jeho poslovi!

Každá nedbalosť v tomto smere bude teraz pre vás súdom! — Nad nijakou cirkvou nebudú stáť Božie znamenia, nijaký duchovný pozemský hodnostár nebude mať osvedčenie, že je Božím vyslancom! Bude ho mať iba ten, ktorý je s týmito znameniami nerozlučne spojený, a preto ich nosí aj živo žiariace v sebe ako kedysi Syn Boží, keď prebýval na tejto zemi. Je to kríž Pravdy, živo žiariaci v ňom, a holubica nad ním! Stanú sa viditeľnými všetkým tým, ktorí sú omilostení vidieť duchovné, aby o tom vydali svedectvo všetkým ľuďom na zemi; lebo medzi všetkými národmi to budú oni, ktorí smú tentoraz „vidieť“, čo bude posledná Božia milosť! — — —

Tieto vysoké znamenia Svätej Pravdy sa nikdy nedajú predstierať. Nedokáže to ani Lucifer, ktorý musí pred nimi unikať, o to menej človek. Kto by sa preto chcel ešte stavať proti tomuto Božiemu osvedčeniu, ten sa teraz stavia proti Bohu ako Boží nepriateľ. Dokazuje tým, že Božím služobníkom nie je, ani nebol, nech už sa doteraz vydával na zemi za kohokoľvek. Je služobníkom Lucifera, Antikrista, ako otrok rozumu, ktorý s ním teraz podľa Božej vôle prepadá súdu!

Chráňte sa, aby ste k nim aj vy nepatrili!