Šieste prikázanie

Nebudeš rozbíjať manželstvo!

Už to, že jestvuje ešte jedno prikázanie, ktoré znie: „Nebudeš bažiť po žene svojho blížneho!“ ukazuje, ako málo sa týmto šiestym prikázaním mieni to, čo v tom stanovuje pozemský zákon.

Nebudeš rozbíjať manželstvo“ môže tiež znieť: „Nebudeš rozbíjať manželský mier!“ Pod mierom sa rozumie, prirodzene, aj harmónia. To súčasne podmieňuje, ako má byť manželstvo vôbec uspôsobené; lebo tam, kde nie je čo rozbiť alebo narušiť, nemá platnosť ani prikázanie, ktoré sa neriadi podľa pozemských názorov a ustanovení, ale podľa božskej vôle.

Manželstvo je teda iba tam, kde vládne harmónia a mier ako niečo samozrejmé. Kde sa jeden vždy snaží žiť iba pre toho druhého a robiť mu radosť. Jednostrannosť a taká zvádzajúca, ubíjajúca nuda sú pritom od začiatku úplne a navždy vylúčené, ako aj nebezpečná túžba po rozptýlení alebo klamná predstava nepochopenia! Vražedné nástroje každého šťastia! Práve takéto zlá sa vôbec nemôžu objaviť v pravom manželstve, kde jeden skutočne žije pre toho druhého, pretože snaha byť nepochopený a aj túžba po rozptýlení sú len následky zjavného sebectva, ktoré chce žiť iba pre seba, nie však pre toho druhého!

Pri pravej duševnej láske je však vzájomné radostné dávanie sa niečím celkom samozrejmým a v dôsledku toho je aj zvratne pôsobiace ukracovanie jednej strany celkom vylúčené. Za predpokladu, že ani stupeň vzdelania tých, ktorí sa spájajú, nevykazuje príliš veľkú priepasť!

To je podmienka, ktorú vyžaduje zákon príťažlivosti rovnorodého vo veľkom vesmíre, ktorá musí byť splnená, ak šťastie má byť úplné.

Kde však nie je možné nájsť mier ani harmóniu, tam si manželstvo nezaslúži, aby sa nazývalo manželstvom; lebo potom ním ani nie je, ale je iba pozemským spoločenstvom, ktoré samo osebe nemá pred Bohom nijakú hodnotu, a preto ani nemôže priniesť požehnanie v tom zmysle, ako sa to pri pravom manželstve očakáva.

V šiestom prikázaní je teda ozajstné manželstvo podľa Božej vôle prísnym predpokladom! Iné chránené nie je. No beda tomu, kto sa opováži akýmkoľvek spôsobom narušiť pravé manželstvo! Lebo triumf, ktorý z toho tu na zemi zdanlivo má, ho jemnohmotne očakáva v celkom inej podobe! Plný zdesenia by pred ním najradšej ušiel, keď bude musieť vkročiť do ríše, kde ho očakávajú následky jeho činov.

Rozbitie manželstva v najširšom zmysle je dokonca už tam, kde sa urobil pokus rozdeliť ozajstne duševne sa milujúcich, ako to veľmi často robia rodičia, keď tá či oná pozemská okolnosť nie je pritom podľa ich priania! A beda tiež žene, beda mužovi, či už sú mladí, alebo starí, ktorí zo závisti alebo z flirtu vedome vnesú nepokoj alebo dokonca rozkol medzi taký pár! Čistá láska medzi dvoma ľuďmi má byť posvätná pre každého, má v ňom vzbudiť úctu a rešpekt, ale nie žiadostivosť! Lebo stojí pod ochranou Božej vôle!

Ak narastá pocit takejto nečistej žiadostivosti, tak nech sa len človek obráti a rozhliadne jasným okom po tých ľuďoch, ktorí sa ešte na nikoho duševne neupli.

Ak hľadá s vážnosťou a trpezlivosťou, tak bezpodmienečne aj nájde človeka, ktorý sa k nemu hodí takým spôsobom, ako to chce Boh, a s ktorým potom bude aj šťastný bez toho, že by na seba najskôr uvalil vinu, ktorá nikdy nemôže priniesť a poskytnúť šťastie!

Veľkou chybou týchto ľudí je často iba to, že sa snažia nasledovať spočiatku vždy slabé naliehanie pocitu, že ho v sebe násilne zadržiavajú, pestujú vyumelkovaným fantazírovaním, až ich zosilnejúc naplní a trýznivo doženie aj k hriechu! Tisíce ľudských duchov by nemuseli byť stratené, keby len pritom chceli vždy dbať na začiatok, ktorý, ak ho nevytvorila vypočítavosť rozumu, pramení iba z nedôstojného flirtovania, ktoré má zase pôvod v skazonosných zvyklostiach pozemského rodinného a predovšetkým spoločenského života! Práve tieto zvyklosti sú často vyslovene svadobnými trhmi, nie čistejšími ako verejný obchod s otrokmi v Oriente! V nich spočíva liaheň zárodkov nevery.

Rodičia, dajte si pozor, aby ste sa na deťoch neprevinili rozbitím manželstva z prílišnej rozumovej vypočítavosti! Nespočítateľne mnohí sú už do toho zapletení! Bude ich stáť veľa námahy, aby sa z toho opäť vymanili! Deti, buďte opatrné, aby ste sa azda nestali rušiteľmi mieru medzi svojimi rodičmi, inak sa aj vy previníte rozbíjaním manželstva! Dobre si to rozmyslite. Inak sa stávate nepriateľmi svojho Boha, a niet takého nepriateľa, ktorý by v nevýslovných mukách nemusel nakoniec prepadnúť skaze bez toho, že by Boh pohol prstom!

Nikdy nenič mier a harmóniu medzi dvoma ľuďmi. To si vštep, aby to vždy varovne stálo pred tvojím duševným zrakom. —