36. Astrológia

Býva nazývaná kráľovským umením, a nie neprávom. Lenže nie preto, že by bola kráľovnou všetkých umení, alebo že by bola výsadou len pozemských kráľov, ale preto, že ten, kto by ju skutočne dokázal vykonávať, mohol by v duchovnom zaujať kráľovskú hodnosť, keďže tým by sa stal kormidelníkom všeličoho, čo sa stane i nestane.

Niet však ani jediného pozemského človeka, ktorému sú zverené tieto schopnosti. Preto všetky práce v tejto oblasti musia zostať len biednymi pokusmi, ktoré sú nespoľahlivé, ak to vykonávajúci berie vážne, no rúhavé, ak pri nich namiesto hlbokej vážnosti spoluúčinkuje vystatovanie a chorobná fantázia.

Výpočty z hviezd môžu byť samy osebe vôbec len málo osožné; lebo k žiareniam hviezd bezpodmienečne patrí, ako vlastná sila pôsobenia, aj živá jemnohmotnosť v celej svojej činnosti, ako napríklad svet myšlienkových foriem, karmy, prúdov temna a Svetla v hmotnosti a ešte všeličoho iného. Ktorý človek sa teraz smie pochváliť, že o tom všetkom má presný a jasný prehľad až do tých najhlbších hlbín a tých najvyšších výšin hmotnosti?

Žiarenia hviezd tvoria len cesty a kanály, ktorými môže zomknutejšie prenikať všetko jemnohmotne živé k ľudskej duši, aby sa tam prejavilo. Obrazne vyjadrené sa dá povedať: Hviezdy dávajú signál pre obdobia, v ktorých môžu spätné zvratné pôsobenia prúdiť po ich usmernených lúčoch koncentrovanejšie a zomknutejšie k človeku. K nepriaznivým alebo nepriateľským žiareniam hviezd sa pridružia zlé spätné účinky, vznášajúce sa pre príslušného človeka v jemnohmotnom svete, naproti tomu k priaznivým žiareniam v dôsledku rovnorodosti len dobré. Z toho vyplýva, že výpočty samy osebe nie sú úplne bezcenné. To však za bezpodmienečného predpokladu, že pri nepriaznivom ožarovaní človeka sú pre neho nepriaznivé aj spätné zvratné pôsobenia, alebo pri priaznivom ožarovaní priaznivé. Inak nemôže prísť nijaký následok. Na druhej strane však ani žiarenia hviezd nie sú vari zdanlivé a ani bez spojenia s inými silami samy osebe neúčinné, ale majú aj samočinné následky, spočívajúce v akomsi zablokovaní. Ak sú pre človeka v jemnohmotnom svete splatné len zlé spätné účinky a ak sú v činnosti, tak ich pôsobenie je v dňoch alebo hodinách priaznivého ožarovania hviezd podľa spôsobu ožarovania zablokované, potlačené alebo aspoň silne obmedzené. Práve tak je to, prirodzene, aj opačne, takže pri pracujúcich dobrých spätných účinkoch môže byť vplyvom nepriaznivého ožarovania to priaznivé zastavené počas nepriaznivých žiarení.

Aj keď teda kanály žiarení hviezd bežia pre nedostatok rovnorodých pôsobení naprázdno, predsa len ešte slúžia na dočasné zablokovanie eventuálne pracujúcich inorodých zvratných pôsobení, takže teda nikdy nezostávajú celkom bez vplyvu. Lenže dobré lúče nemusia priniesť vždy len dobro a zlé lúče vždy len zlo, ak pre príslušného človeka nie je v spätných účinkoch niečo také prichystané.

Astrológovia na to nemôžu povedať: „Nuž teda, v tomto prípade predsa len my máme pravdu.“ Lebo táto ich pravda je len podmienená a veľmi obmedzená. Neoprávňuje na tie často namyslené tvrdenia a obchodné vychvaľovania. Naprázdno bežiace kanály žiarení hviezd môžu byť síce príčinou prerušenia, ale nemôžu priniesť nič iné, ani dobro, ani zlo. Naproti tomu sa musí priznať, že v určitom zmysle je dočasné prerušenie zlých spätných účinkov samo osebe tiež niečím dobrým. Človek silne stiesnený zlom tak dostáva čas na oddych, a tým aj silu na ďalšie znášanie zla.

Výpočty astrológov by mohli byť napriek všetkému vítané, keby nebolo mnohonásobného chvastúnstva a reklamy mnohých z nich. Pritom však spolurozhodujú ešte iné dôležité faktory, ktoré tieto výpočty robia veľmi nespoľahlivými, takže na verejnosti v skutočnosti spôsobujú viacej škody ako osohu.

Do úvahy totiž prichádza nielen tých niekoľko hviezd, ktoré dnes astrológovia používajú na výpočty. Nesčíselné iné, astrológmi ani nespoznané hviezdy hrajú, zoslabujúc, zosilňujúc, križujúc a odsúvajúc účinky, takú veľkú rolu, že výsledný obraz výpočtu môže byť často úplným protikladom toho, čo dnes môže vysloviť i ten najslávnejší astrológ.

Nakoniec je rozhodujúci ešte ďalší bod, ten najdôležitejší a najťažší: duša každého človeka! Len ten, kto okrem všetkých iných požiadaviek dokáže presne zvážiť každú jednotlivosť tejto duše so všetkými jej schopnosťami, vlastnosťami, spletitosťami jej karmy, ako aj s celým jej úsilím, krátko, s jej skutočnou záhrobnou zrelosťou alebo nezrelosťou až do posledného stupňa, ten sa môže odvážiť robiť prípadné výpočty! Žiarenia hviezd môžu byť pre človeka aj tie najpriaznivejšie, a predsa ho nemôže postretnúť nič svetlé, teda dobré, ak má okolo seba následkom stavu svojej duše veľa temného. V opačnom prípade však človeka, ktorého duševný stav má okolo seba len čistotu a jas, nemôže skrušiť ani ten najnepriaznivejší zo všetkých hviezdnych prúdov natoľko, aby tým utrpel vážnu škodu, vždy sa to nakoniec musí obrátiť na dobré. Taká jednostranná, ako si to pri svojich výpočtoch predstavujú stúpenci astrológie, všemocnosť a múdrosť Boha nie je. On nestavia osud svojich ľudí, teda ich blaho a žiaľ, iba na žiareniach hviezd. Oni síce mocne spolupôsobia nielen u každého jednotlivca, ale v celom svetovom dianí. No predsa sú pritom iba nástrojmi, ktorých činnosť so všeličím iným nielenže súvisí, ale vo svojich možnostiach všetkých následkov zostáva od toho aj závislá. I keď sa mnohí astrológovia domnievajú, že pracujú intuitívne, z vnuknutia a inšpirácie, aj tak to nemôže prispieť k prehĺbeniu natoľko, aby sa mohlo oveľa viac dôverovať pravdivosti ich výpočtov.

Ich vnuknutia nemôžu prichádzať z vysokých úrovní, pretože odtiaľ zostáva zatiahnutý závoj cez nezmernú priepasť, ktorá je medzi vševediacim Duchom a ľudstvom. Výpočty zostanú jednostranným neúplným a nedostatočným dielom, medzerovitým. Krátko: nedokonalým, teda nesprávnym. Vnášajú medzi ľudí nepokoj. Nepokoj je však najnebezpečnejším nepriateľom duše; lebo otriasa múrom prirodzenej ochrany, a práve tým často vpúšťa dovnútra zlo, ktoré by tam inak nemalo prístup. Mnohí ľudia sa stávajú nepokojnými, keď si povedia, že toho času majú zlé žiarenia, no často aj príliš dôverčivými, a tým neopatrnými, keď sú presvedčení, že sú práve pod vplyvom dobrých žiarení. Pre nedokonalosť všetkých výpočtov si tak nahromadia len zbytočné starosti namiesto toho, aby vždy mali slobodného a radostného ducha, ktorý na obranu vynaloží viac sily, než akú môžu vyvinúť tie najsilnejšie zlé prúdy. Astrológovia by mali, ak nemôžu inak, pokojne pokračovať vo svojich prácach a mali by sa v nich snažiť zdokonaliť, ale iba v tichosti a len pre seba samých, ako to medzi nimi skutočne aj robia tí, ktorí to berú vážne! Ostatných ľudí by mali takých nedokonalostí ešte ušetriť, keďže pôsobia len zhubne a ako ovocie prinášajú otrasenie sebadôvery a škodlivé pútanie slobodných duchov, čoho sa musia bezpodmienečne vyvarovať.