16. Odporúča sa okultné školenie?

Táto otázka sa musí zodpovedať absolútnym „nie“. Okultné školenie, ku ktorému sa vo všeobecnosti počítajú cvičenia na dosiahnutie jasnovidnosti, jasnočujnosti atď., je prekážkou pre slobodný vnútorný rozvoj a skutočný duchovný vzostup. Čo sa tým dá vypestovať, to ukazuje pôsobenie takzvaných mágov v dávnoveku, ak ich školenie prebiehalo do určitej miery priaznivo.

Je to jednostranné tápanie vpred zdola nahor, pričom nikdy nie je možné prekročiť takzvané pozemské pásmo. Vo všetkých týchto dejoch, dosiahnuteľných za určitých okolností, ide vždy len o veci nižšieho a najnižšieho druhu, ktoré človeka samého osebe nedokážu priviesť vnútorne vyššie, zato ho však môžu zviesť z cesty.

Človek môže takto preniknúť len do svojho najbližšieho jemnohmotného okolia, ktorého inteligentné bytosti sú často ešte nevedomejšie než sami pozemskí ľudia. Všetko, čo tým dosiahne, je to, že sa otvára neznámym nebezpečenstvám, pred ktorými ostáva uchránený práve neotvorením sa.

Ten, kto sa školením stal jasnovidným alebo jasnočujným, bude v tomto nízkom okolí vidieť alebo počuť často aj veci, ktoré sa zdajú vznešené a čisté, hoci sú od toho veľmi vzdialené. K tomu ešte pristupuje vlastná, cvičeniami zvlášť podnietená fantázia, ktorá taktiež vytvára okolie, ktoré žiak potom skutočne vidí a počuje, a zmätok je hotový. Človek, stojaci takýmto umelým školením na neistých nohách, nedokáže rozlíšiť, nemôže ani pri najlepšej vôli vytýčiť presnú hranicu medzi pravdou a klamom, ako ani tisícorakou tvorivou silou v jemnohmotnom živote. Nakoniec sa k tomu pridružia ešte nízke, pre neho rozhodne škodlivé vplyvy, ktorým sa sám s veľkou námahou dobrovoľne otvoril a proti ktorým nemôže postaviť vyššiu silu, a tak sa zakrátko stáva vrakom bez kormidla na neznámom mori, ktorý môže byť nebezpečný všetkému, s čím sa stretne.

Je to presne tak, ako keď človek nevie plávať. Pritom je však úplne schopný plaviť sa aj neznámym živlom celkom chránený v člne. Je to porovnateľné s pozemským životom. No ak počas plavby odstráni z ochranného člna nejakú latku, tak v ochrane urobí dieru, ktorou vnikne voda, zbaví ho jeho ochrany a stiahne ho dolu. Tento človek, ktorý nevie plávať, sa tak stáva obeťou neznámeho mu živlu.

Taký je priebeh okultného školenia. Človek pritom len odstraňuje latky zo svojej ochrannej loďky, ale neučí sa plávať!

Jestvujú však aj plavci, ktorí sa nazývajú majstrami. Plavcami v tomto odbore sú takí ľudia, ktorí v sebe majú už hotovú vlohu a tej určitým školením podali ruku, aby sa mohla uplatniť a zároveň stále viac prehlbovať. V takých prípadoch sa teda spája viac či menej hotová vloha s umelým školením. Ale aj najlepšiemu plavcovi sú vždy stanovené pomerne úzke hranice. Ak sa odváži príliš ďaleko, tak mu ochabnú sily a nakoniec je práve taký stratený ako neplavec, ak... mu, rovnako ako neplavcovi, nepríde pomoc.

Taká pomoc môže však v jemnohmotnom svete prísť iba zo svetlých výšin, z čistého duchovného. A táto pomoc môže zase prísť len vtedy, keď ten, kto sa nachádza v nebezpečenstve, dosiahol vo svojom duševnom vývoji určitý stupeň čistoty, s ktorou sa pomoc môže spojiť, aby mu poskytla oporu. No taká čistota sa nedá docieliť pokusmi pri okultnom školení, ale vznikne jedine povznesením pravej vnútornej morálky trvalým pohľadom nahor k čistote Svetla.

Ak sa teda človek uberá po takej ceste, ktorá ho časom privedie k určitému stupňu vnútornej čistoty, ktorá sa potom odzrkadľuje, prirodzene, aj v jeho myšlienkach, slovách a skutkoch, tak postupne dosiahne spojenie s čistejšími výšinami a odtiaľ vo zvratnom pôsobení aj väčšiu silu. Získal tým spojenie cez všetky medzistupne, ktoré ho drží a poskytuje mu oporu. Nepotrvá potom dlho a dostane bez vlastnej námahy všetko to, o čo sa márne usilovali plavci. Ale so starostlivosťou a s opatrnosťou, ktoré spočívajú v prísnych zákonoch zvratného pôsobenia, takže z toho dostane vždy práve len toľko, na koľko prinajmenšom stačí rovnako veľkou protisilou, čím je už vopred odstránené každé nebezpečenstvo. Napokon bude deliaca závora, ktorá sa dá prirovnať k latke na člne, stále tenšia a tenšia, až nakoniec celkom odpadne. To je však potom zároveň ten okamih, keď sa taký človek cíti v jemnohmotnom svete až nahor k svetlým výšinám celkom ako doma, ako ryba vo vode. Jedine to je správna cesta. Všetko, čo sa predčasne docielilo umelým školením, je pritom škodlivé. Len rybe vo vode nie je voda skutočne nebezpečná, pretože je to „jej živel“, na ktorý je vybavená takou výzbrojou, akú nikdy nemôže dosiahnuť ani školený plavec.

Ak človek začne so školením, tak tomu predchádza dobrovoľné rozhodnutie, ktorého následkom je potom podrobený. Preto ani nemôže počítať s tým, že sa mu musí pomôcť. Mal možnosť vopred sa slobodne rozhodnúť.

Ale človek, ktorý na také školenia navedie iných, ktorí sú potom za takých okolností vystavení najrozmanitejším nebezpečenstvám, musí na seba vziať veľkú časť následkov ako vinu za každého jednotlivca. Bude na všetkých jemnohmotne pripútaný. Neodvolateľne bude musieť po svojom pozemskom dožití zostúpiť k tým, ktorí ho predišli, ktorí nebezpečenstvám podľahli, až k tomu, ktorý pritom klesol najhlbšie. Sám nemôže stúpať dovtedy, kým každému jednotlivcovi nepomohol dostať sa opäť nahor, kým sa neodstránila bludná cesta a okrem toho pokým sa nedohnalo aj všetko takto zameškané. To je vyrovnanie vo zvratnom pôsobení a súčasne cesta milosti pre neho, aby napravil krivdu a povzniesol sa.

Ak v tom však taký človek pôsobil nielen slovom, ale aj písmom, tak ho to postihne ešte ťažšie, pretože tieto spisy pôsobia aj po jeho vlastnom pozemskom úmrtí naďalej zhubne. V jemnohmotnom živote musí potom vyčkávať, až kým neprichádza už nikto, kto sa dal zviesť jeho spismi a komu by preto musel opäť pomáhať dostať sa nahor. Tak môžu prejsť stáročia.

To však neznamená, že oblasť jemnohmotného sveta má v pozemskom živote zostať nedotknutá a uzavretá!

Vnútorne zrelí ľudia zbadajú vždy v pravej hodine, že sa cítia doma tam, kde sa pre iných skrýva nebezpečenstvo. Oni smú vidieť Pravdu a smú ju šíriť ďalej. Ale pritom budú jasne vidieť aj nebezpečenstvo, ktoré hrozí tým, ktorí chcú okultným školením jednostranne vniknúť do nížin neznámej im krajiny. Títo zrelí nikdy nedajú podnet na okultné školenie.